Xuất bản thông tin

null Kết quả thực hiện thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Trang chủ Chi tiết bài viết

Kết quả thực hiện thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Trong năm 2020, UBND Tỉnh đã có nhiều hoạt động chỉ đạo, điều hành để thực hiện hiệu quả Đề án theo lộ trình. Nổi bật là đã quyết định thí điểm chuyển giao cho Bưu điện Tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 3 mở rộng bắt đầu vào ngày 21/9/2020.

Cụ thể, tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Phục vụ hành chính công, chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với TTHC thuộc 03 lĩnh vực: Tài chính, an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và TTHC thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Tỉnh; bố trí trụ sở của Trung tâm tại Bưu điện Tỉnh. Tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, tiếp tục mở rộng chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với TTHC thuộc các lĩnh vực: Xây dựng – quy hoạch, công thương, kế hoạch và đầu tư, tài chính, giáo dục và đào tạo, nội vụ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế (Bộ phận Một cửa huyện Tháp Mười), đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc lĩnh vực tư pháp (Bộ phận Một cửa huyện Hồng Ngự), chứng thực – hộ tịch, đăng ký kinh doanh, xây dựng (Bộ phận Một cửa huyện Tân Hồng). Ở cấp xã, Bộ phận Một cửa 13 đơn vị xã, phường chuyển giao cho Bưu điện nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, nhận, gửi TTHC liên thông, TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và TTHC theo các Mô hình: Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân, Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC. Trong đó, bố trí trụ sở Bộ phận Một cửa 09 xã, phường tại nhà làm việc của Bưu điện cùng cấp.

 

Ảnh: Người dân đến thực hiện TTHC tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công.

Theo đó, các sở, Văn phòng UBND Tỉnh, UBND cấp huyện, xã và Bưu điện các cấp đã phối hợp chuẩn bị về nhân sự, trụ sở, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và những điều kiện cần thiết để triển khai, thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của UBND Tỉnh. Văn phòng UBND Tỉnh đã chuyển trụ sở của Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công đến Tòa nhà Bưu điện Tỉnh và tổ chức Lễ Khánh thành Trụ sở mới của Trung tâm vào ngày 05/10/2020.

Bên cạnh đó, Văn phòng UBND Tỉnh cũng đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện các tin, bài để thông tin, tuyên truyền về Đề án đến tổ chức, công dân trên địa bàn Tỉnh; kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Đề án và tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kết quả kiểm tra. Các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường thông tin, tuyền truyền đến tổ chức, công dân trên địa bàn về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Đề án, với nhiều hình thức như: Thông báo trên trạm truyền thanh; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan; thông tin trong các cuộc họp, hội nghị của UBND, Đoàn thể, sinh hoạt hội quán…

       

  

Ảnh: Người dân đến thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Cao Lãnh

          Tính đến nay, Đề án đã được triển khai, thực hiện giai đoạn 3 mở rộng (giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 01/8/2018; giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 05/11/2018; giai đoạn 3, bắt đầu từ ngày 01/8/2019), cụ thể: Ở cấp tỉnh, Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công đã chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với TTHC thuộc 11 lĩnh vực; Trụ sở Trung tâm được di dời, bố trí tại Tòa nhà Bưu điện Tỉnh. Tại cấp huyện, 11/12 Bộ phận Một cửa cấp huyện đã chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC (chưa thực hiện tại thành phố Cao Lãnh), trong đó, có 04 đơn vị chuyển giao tất cả các lĩnh vực là các huyện: Tam Nông, Thanh Bình, Lấp Vò và thành phố Sa Đéc; 09 Bộ phận Một cửa đã bố trí trụ sở tại tòa nhà Bưu điện cấp huyện (chưa thực hiện tại thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc và huyện Châu Thành). Ở cấp xã: 41 Bộ phận Một cửa xã, phường thuộc 12 huyện, thành phố đã chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các TTHC liên thông, các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, các TTHC theo Mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân trên địa bàn Tỉnh… Trong đó, 37 Bộ phận Một cửa xã, phường đã được bố trí tại Trụ sở Bưu điện cùng cấp; 04 Bộ phận Một cửa xã được bố trí tại Trụ sở UBND xã.

Nhìn chung, trong năm 2020, công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án tiếp tục được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa tiếp tục được hoàn thiện và tốt hơn. Các sở, UBND cấp huyện, cấp xã và Bưu điện đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý việc thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Tỉnh. Nghiệp vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của nhân viên Bưu điện ngày càng được nâng cao, nhất là ở cấp tỉnh, cấp huyện. Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao cho Bưu điện được đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ hồ sơ TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, công tác thông tin, báo cáo của một số đơn vị cấp huyện tham gia Đề án còn chậm. Việc thực hiện nội dung theo Quy chế phối hợp quản lý; trang bị cơ sở vật chất và niêm yết các thông tin tại một số bộ phận Một cửa chưa đầy đủ theo quy định, nhất là ở cấp xã. Trụ sở của một số Bộ phận Một cửa kết hợp với Bưu điện cấp xã còn hẹp. Nhân viên Bưu điện cấp xã chưa hỗ trợ được nhiều cho Bộ phận Một cửa và người dân.

Định hướng trong thời gian tới, Văn phòng UBND Tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Điều hành Đề án) sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án theo kế hoạch./.

         

                                                                                                -NHÂN-

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1