Xuất bản thông tin

null Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp 01 năm hoạt động

Trang chủ Chi tiết bài viết

Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp 01 năm hoạt động

Nhằm giúp cho việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được kịp thời, hiệu quả, tăng cường tính công khai, minh bạch, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ người dân, doanh nghiệp, ngày 28/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Quyết định số 1244/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thí điểm thành lập Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Tổng đài). Tổng đài chính thức vận hành từ đầu năm 2020, qua 01 năm hoạt động cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan về mô hình thí điểm này.

 

Ảnh: Lãnh đạo UBND Tỉnh và Lãnh đạo Tập đoàn VNPT tại Lễ Công bố vận hành Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp vào ngày 03/01/2020

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận và thực hiện 9.505 cuộc gọi (gồm: 5.310 cuộc gọi vào, 4.195 cuộc gọi ra) và 1.340 lượt tương tác (qua các kênh 1022: Email, Zalo, facebook, Website) với người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Điện thoại viên tổ chức tiếp nhận và lập 5.783 phiếu xử lý ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Trong đó, có 1.871 phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC). Các phản ánh, kiến nghị tiếp nhận qua điện thoại: 4.443 ý kiến, email: 81 ý kiến, zalo: 601 ý kiến, website 1022.dongthap.gov.vn: 333 ý kiến, facebook: 325 ý kiến.

Phần lớn số lượng phản ánh, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực: Đất đai, chính sách bảo trợ, công an, bảo hiểm xã hội, giao thông vận tải, tư pháp; tìm hiểu thông tin về việc tạm dừng các hoạt động trong mùa dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND Tỉnh; chính sách hỗ trợ người lao động theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Công văn số 274/UBND-KT ngày 27/4/2020 của UBND Tỉnh hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg... Các yêu cầu đều được Điện thoại viên tiếp nhận và lập phiếu xử lý kịp thời.

 

Ảnh: Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp

Kết quả xử lý, Tổng đài 1022 đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết 5.769  ý kiến (đạt 99.75%), tính đến ngày 31/12/2020, còn 14 ý kiến, phản ánh đang được cơ quan có liên quan kiểm tra, giải quyết. Qua đó, UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân và các chỉ đạo khác để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Tổng đài.

Trong quá trình vận hành Tổng đài 1022, UBND Tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND Tỉnh (trực tiếp là Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công) theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; trực tiếp đăng 115 tin tức, bài viết có liên quan lên các kênh 1022; duyệt công bố 199 phản ánh, kiến nghị lên website 1022.dongthap.gov.vn (mục tra cứu kết quả); đồng thời, hỗ trợ và cung cấp các thông tin cần thiết để điện thoại viên thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, UBND Tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND Tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, VNPT Đồng Tháp thực hiện chương trình Đồng hành cùng nhân dân, chương trình “Về làng Xuống phố” và các phóng sự phát trên sóng Phát thanh và Truyền hình của Tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thông tin, tuyền truyền đến tổ chức, công dân trên địa bàn về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Đề án, với nhiều hình thức như: Đặt Banner về Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương liên kết với địa chỉ: 1022.dongthap.gov.vn; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; lồng ghép qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể ở địa phương, các Tổ hòa giải ở cơ sở, các buổi họp dân định kỳ tại cộng đồng dân cư; phát video clip tuyên truyền về Tổng đài 1022 tại Bộ phận Một cửa các cấp; công khai Bảng Thông tin về Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp tại các điểm đông dân cư, trục giao thông chính...

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm thành lập Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 trên địa bản tỉnh Đồng Tháp thời gian qua đạt kết quả rất khả quan, mang lại lợi ích thiết thực, thu hút rất nhiều phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, số lượng cuộc gọi đến, số lượng phiếu tiếp nhận hằng tháng cơ bản duy trì ổn định. Đặc biệt, công tác phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp giữa Tổng đài 1022 với các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện tốt theo Quy chế được UBND Tỉnh ban hành. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, kịp thời phản hồi các góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gồm: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Giao thông vận tải, Bảo hiểm xã hội Tỉnh, Điện lực Đồng Tháp, UBND huyện Châu Thành, UBND thành phố Cao Lãnh, UBND thành phố Hồng Ngự…

Kết quả hoạt động của Tổng đài đã đáp ứng tốt nhu cầu thông tin và việc tiếp nhận, phản hồi các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; góp phần thực hiện tốt trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đối với người dân, doanh nghiệp; từng bước tạo được niềm tin của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh về kênh thông tin mới được UBND Tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện này.

Tuy nhiên, công tác thông tin, tuyên truyền có khi chưa đều, nên vẫn còn một bộ phận người dân chưa biết về hoạt động của Tổng đài hoặc phản ảnh những nội dung ngoài phạm vi tiếp nhận (chủ yếu là các phản ảnh về khiếu nại, tố cáo, tranh chấp không thuộc phạm vi tiếp nhận); công tác cung cấp thông tin, phối hợp trả lời của một số cơ quan, đơn vị, địa phương đôi khi chưa đầy đủ, kịp thời gây khó khăn cho việc trả lời công dân (điện thoại viên phải trao đổi nhiều lần với đơn vị); vẫn còn một số phản ảnh của người dân liên quan đến thái độ tiếp xúc của công chức, viên chức (17 phản ảnh) hoặc phản ảnh tình trạng trễ hạn trong giải quyết TTHC (74 phản ảnh), tập trung nhiều nhất là lĩnh vực đất đai ở cấp huyện (huyện Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc…) khiến người dân chưa hài lòng (UBND Tỉnh đều có chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời)...

Căn cứ tình hình, kết quả hoạt động của Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là mục đích, ý nghĩa và tính hiệu quả, khả thi mà Tổng đài mang lại, nhất là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chủ trương này của UBND Tỉnh, ngày 05/10/2020, UBND Tỉnh đã ban hành Công văn số 45/UBND-KSTTHC về việc tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm vận hành Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 Đồng Tháp trong năm 2021, đồng thời, chấp thuận chủ trương lồng ghép nhiệm vụ khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh qua Tổng đài.

 

Ảnh: Các kênh tiếp nhận của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Bên cạnh đó, để Tổng đài tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc kịp thời tiếp nhận, phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong năm 2021, các ngành, các cấp phải tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

 1. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài; đồng thời, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh trong việc chủ động cung cấp các thông tin thuộc phạm vi quản lý và việc ưu tiên tập trung nguồn lực để xử lý dứt điểm các phản ảnh, kiến nghị kéo dài… để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hiệu quả hoạt động của Tổng đài. Qua đó, mang lại sự hài lòng nhiều hơn nữa đối với tổ chức, công dân.

2. Điện thoại viên tiếp tục nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp nhận yêu cầu và phản hồi kịp thời đến tổ chức, công dân; đồng thời, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Văn phòng UBND Tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của Tổng đài 1022, đặc biệt là các phản ảnh, kiến nghị của người dân để tham mưu UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo kịp thời; đảm bảo thực hiện tốt mục đích, ý nghĩa của Đề án thí điểm thành lập Tổng đài 1022 trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Trên cơ sở kết quả khả quan mà Đề án thí điểm thành lập Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 mang lại trên địa bàn tỉnh (cùng với một số địa phương đã triển khai Tổng đài 1022), UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cho chủ trương nhân rộng mô hình này trên phạm vi cả nước, qua đó, đóng góp thiết thực vào chủ trương xây dựng chính quyền phục vụ, minh bạch, hiệu quả; góp phần triển khai thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước./.

                   - Trung tâm KSTTHC&PVHCC tỉnh Đồng Tháp -

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1