Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Kết quả thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công năm 2022.

Trang chủ Chi tiết bài viết

Đồng Tháp: Kết quả thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công năm 2022.

Trong năm 2022, các Sở, UBND cấp huyện, cấp xã và Bưu điện đã phối hợp, tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý việc thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Tỉnh. Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao cho Bưu điện được đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ hồ sơ TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng so với năm 2021.

          Trong năm, Văn phòng UBND Tỉnh (Thường trực Ban Điều hành Đề án) đã phối hợp, tham mưu UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện Đề án; quyết định chuyển giao cho Bưu điện đảm nhận nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc tất cả các lĩnh vực đang được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của huyện Tân Hồng, Lai Vung (trừ các lĩnh vực thực hiện theo quy định của ngành dọc đóng tại địa phương được đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện); chuyển giao cho Bưu điện đảm nhận nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả  kết quả giải quyết đối với các TTHC về lao động, nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa, nội vụ, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng tại Bộ phận Một cửa thành phố Cao Lãnh. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND Tỉnh đã phối hợp, tham mưu UBND Tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND Tỉnh và Bưu điện Việt Nam về Đề án; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa UBND Tỉnh và Bưu điện Việt Nam về chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công; quyết định chuyển từ thí điểm sang chính thức thực hiện các nội dung của Đề án trên địa bàn Tỉnh.

          Ngoài ra, Văn phòng UBND Tỉnh cũng đã tham mưu UBND Tỉnh tổ chức kiểm tra Đề án trên địa bàn 12 huyện, thành phố, 41 xã, phường, thị trấn; chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc qua kết quả kiểm tra; thống nhất việc di dời Bộ phận Một cửa huyện Cao Lãnh từ Tòa nhà Bưu điện huyện sang Trụ sở làm việc thuộc UBND huyện Cao Lãnh; chỉ đạo Bưu điện Tỉnh phối hợp khắc phục hạn chế về mặt bằng, diện tích nơi làm việc Bộ phận Một cửa kết hợp với Bưu điện huyện Hồng Ngự; đồng thời, chấp thuận cho di dời địa điểm làm việc Bộ phận Một cửa một số xã từ Bưu điện Văn hóa xã về trụ sở UBND xã, do trụ sở UBND các xã này mới được xây dựng cách xa điểm Bưu điện văn hóa và diện tích điểm Bưu điện văn hóa nhỏ hơn so với yêu cầu thực tế sử dụng giai đoạn hiện nay (Sau khi di dời địa điểm làm việc của Bộ phận Một cửa, các điểm Bưu điện Văn hóa xã nêu trên tiếp tục thực hiện theo Đề án với hình thức không kết hợp với Bộ phận Một cửa).

          Trong năm 2022, trên địa bàn Tỉnh, đã tiếp nhận 156.060 hồ sơ TTHC theo Đề án; đã giải quyết đúng và trước hạn là 152.051 hồ sơ, đạt 99,56%. Số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 là 35.487, đạt 23,28% và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là 17.511, đạt 11,49% (so với số hồ sơ nhận mới). Riêng tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 25.933 hồ sơ; số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 19.825, đạt 76,88%; số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là 4.024, đạt 15,61% (so với số hồ sơ nhận mới). Tổng số hồ sơ đã được giải quyết đúng và trước hạn là 25.757, đạt 100%, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn.

 

          Ảnh: Nhân viên Bưu điện được chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công

          Tại Bộ phận Một cửa các xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm, nhân viên Bưu điện tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi TTHC liên thông, TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và theo các Mô hình: Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà, Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC … theo đúng quy định.

          Nhìn chung, trong năm 2022, công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án tiếp tục được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Các Sở, UBND cấp huyện, cấp xã và Bưu điện đã phối hợp, tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Tỉnh. Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao cho Bưu điện được đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ hồ sơ TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng (tăng 5,19%) so với năm 2021. Nổi bật là trong năm, Văn phòng UBND Tỉnh đã phối hợp, tham mưu chuyển từ thí điểm sang chính thức thực hiện các nội dung của Đề án; tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND Tỉnh và Bưu điện Việt Nam về Đề án; đề xuất các nội dung mới trong giai đoạn tiếp theo và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung này.

          Định hướng trong thời gian tới, Văn phòng UBND Tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, đảm bảo việc thực hiện chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công của Tỉnh phù hợp với quy định; đồng thời, thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 21/9/2022 của UBND Tỉnh về triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa UBND Tỉnh và Bưu điện Việt Nam về chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công.

                                                                                                                    -NHÂN-

Có thể bạn quan tâm