Xuất bản thông tin

null Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công ban hành kế hoạch thực hiện công tác trọng tâm năm 2022

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công ban hành kế hoạch thực hiện công tác trọng tâm năm 2022

Ngày 15/12/2021, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Phục vụ hành chính công Tỉnh ban hành Kế hoạch số 47/KH-TT về việc thực hiện công tác trọng tâm năm 2022 đối với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Mục tiêu của kế hoạch là xác định và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Trung tâm đối với công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; tiếp tục thực hiện chất lượng, hiệu quả các Mô hình cải cách TTHC hiện có; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các mô hình, quy trình cải cách TTHC mới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm.

Để đạt mục tiêu trên, Trung tâm đề ra những nhiệm vụ cụ thể tập trung vào công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC; việc tham mưu, đề xuất đơn giản hóa trình tự, thủ tục thực hiện TTHC và hiện đại hóa hoạt động của Trung tâm.

          Theo kế hoạch, trong năm 2022, Trung tâm sẽ tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công và các mô hình cải cách TTHC như: Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà, Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến, Kết hợp dịch vụ công trực tuyến với dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh thực hiện TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; số hóa kết quả giải quyết TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm theo chỉ đạo của UBND Tỉnh; xây dựng các video clip hướng dẫn thực hiện TTHC; theo dõi chặt chẽ, đảm bảo vận hành hiệu quả Hệ thống lấy ý kiến trong quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư trên địa bàn Tỉnh; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất tổ chức thực hiện Mô hình cải cách TTHC mới, mang lại thuận lợi, tiện ích cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC.

          Xem chi tiết văn bản tại đây./.

                                                                                                   -N.H.ÂN-

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1