Xuất bản thông tin

null Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế

Ngày 31/12/2021, Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 2000/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp trong đó:

  1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: 03 thủ tục hành chính.
  2. Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ: 02 thủ tục hành chính

 

   Ảnh: Công dân đang thực hiện TTHC lĩnh vực Y tế  tại Trung tâm KSTTHC&PVHCC

     Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế đã được công bố tại Quyết định số 1487/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung cụ thể vui lòng xem: Quyết định số 2000/QĐ-UBND-HC ngày 31/12/2021. Và danh mục đính kèm

TT.HCC

Có thể bạn quan tâm

Nút: dongthap.gov.vn:-1