Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Kết quả thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công năm 2021.

Trang chủ Chi tiết bài viết

Đồng Tháp: Kết quả thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công năm 2021.

Trong năm 2021, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao cho Bưu điện được đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý việc thí điểm. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên Bưu điện làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục được nâng cao. Tỷ lệ hồ sơ TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính ngày càng tăng.

          Văn phòng UBND Tỉnh (Thường trực Ban Điều hành Đề án), các Sở, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục thực hiện Đề án theo lộ trình. Văn phòng UBND Tỉnh đã phối hợp, tham mưu UBND Tỉnh kiện toàn Ban Điều hành, Nhóm Giúp việc xây dựng và triển khai Đề án; hướng dẫn cụ thể nhiệm vụ được chuyển giao cho nhân viên Bưu điện cấp xã; chỉ đạo các nội dung cần phải thực hiện qua kết quả kiểm tra, khảo sát Đề án tại 17 xã, phường trên địa bàn Tỉnh năm 2020… Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyền truyền đến tổ chức, công dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Đề án tiếp tục được UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm chỉ đạo thực hiện. Một số huyện đã chủ động đề nghị mở rộng lĩnh vực được chuyển giao. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại các Bộ phận Một cửa tham gia Đề án được đảm bảo theo chỉ đạo của UBND Tỉnh.

          Trong năm 2021, Bộ phận Một cửa cấp Tỉnh, cấp huyện đã tiếp nhận 103.887  hồ sơ TTHC theo Đề án, trong đó, tổng số hồ sơ đã được giải quyết đúng và trước hạn là 102.051, đạt 99,75%; số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 18.115, đạt 18,09% và số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là 20.669, đạt 20,64% số hồ sơ nhận mới. Riêng tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 19.301 hồ sơ; số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 12.472, đạt 65,34%; số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là 4.497, đạt 23,56% số hồ sơ nhận mới. Tổng số hồ sơ đã được giải quyết đúng và trước hạn là 19.153, đạt 99,995%.

 

 

          Ảnh: Nhân viên Bưu điện được chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công.

          Tại Bộ phận Một cửa các xã, phường thực hiện thí điểm, nhân viên Bưu điện tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi TTHC liên thông, TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và TTHC theo các Mô hình: Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà, Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC … theo đúng quy định.

          Nhìn chung, trong năm 2021, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao cho Bưu điện được đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý việc thí điểm. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên Bưu điện làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục được nâng cao. Tỷ lệ hồ sơ TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính ngày càng tăng.

          Định hướng trong thời gian tới, Văn phòng UBND Tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (trong đó, điểm c, khoản 4, mục III, Điều 1 của Quyết định có nội dung tương đồng với Đề án của Tỉnh) và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (Nghị định đã tạo khuôn khổ pháp lý chính thức cho cơ chế “giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một hoặc một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định pháp luật về đấu thầu), đảm bảo việc thực hiện nội dung Đề án của Tỉnh hiện tại phù hợp với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định của Chính phủ. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND Tỉnh tiếp tục tham mưu UBND Tỉnh thực hiện Kế hoạch giai đoạn 3 của Đề án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; kiểm tra, rà soát, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời, giải quyết triệt để các kiến nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

                                                                                                                    -NHÂN-

Có thể bạn quan tâm